Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Schors V.O.F., gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd d.d. 09 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 34319730 van het handelsregister:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelingen, hoe ook genaamd, in het kader van onze uitgeverij en zullen op eerste verzoek van wederpartij worden toegezonden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge overeenkomsten komen tot stand wanneer onze directie binnen 8 dagen na een opdracht te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Telefonisch, per e.mail, via internet en per telex geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door ons gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is wederpartij bevoegd tegenbewijs te leveren. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.†

Artikel 3. Prijzen
Alle prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting -BTW- en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Indien wij met wederpartij een bepaalde prijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs door de bij aflevering geldende prijs volgens onze op dat moment geldende prijslijsten in rekening te brengen. Indien slechts een prijsopgave is gedaan zijn wij bovendien ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien wederpartij een consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 4. Leveranties
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal 2 weken bedragen. Levertijden gaan lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Leveringen van zaken geschiedt franco af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ons. Het risico is nadien voor wederpartij. Wij verzekeren de goederen uitdrukkelijk niet; daarvoor dient wederpartij zelf te zorgen. Indien wederpartij transport, bezorging of verzending door ons wenst, dan zullen wij daaraan uitvoering geven, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat het risico en de kosten voor wederpartij zullen zijn. In geval van rechtstreekse leveringen aan de wederpartij of aan een door hem aangewezen derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico over op het moment dat de zaak in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of de door hem aangewezen derde zijn overgegaan. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde Onze binding aan een ( overeengekomen ) fatale termijn vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de wijziging of het oponthoud van zo geringe betekenis is dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 5. Intellectuele en Industriele eigendom
Van de door ons ontwikkelde software die wordt geexploiteerd hebben en houden wij de intellectuele eigendom, evenals van het medium via hetwelk deze aan de wederpartij ter gebruike ter beschikking wordt gesteld als ook van de bijbehorende documentatie, welk medium en welke documentatie eveneens uitsluitend ten gebruike aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld, onder voorbehoud van eigendom en van de daarin belichaamde intellectuele en industriele eigendom. De rechten van owerprecht en overige intellectuele en industriele eigendomsrechten van producten verblijven uitdrukkelijk bij en aan ons. Wij zullen de wederpartij vrijwaren tegen elke vordering die gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, mits de wederpartij: ons van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en de behandeling van de zaak geheel aan ons overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 6. Gebruiksrechten
Gebruiksrechten worden aan de wederpartij steeds verleend c.q. ter beschikking gesteld onder de opschortende c.q. ontbindende voorwaarde dat de wederpartij overeengekomen vergoedingen alsook de overige verplichtingen aan ons tijdig en volledig voldoet en betaalt. De wederpartij is slechts bevoegd tot het niet-exclusieve gebruik van de software op het systeem en voor het aantal gebruikers waarvoor aan ons of onze wederverkopers te kennen is gegeven dat deze zijn gekocht. Ander gebruik dan waarvoor is gekocht, is niet toegestaan. De wederpartij is gehouden de software zelf te doen gebruiken in eigen kring - als aan ons is aangegeven - en mag deze zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op geen enkele wijze overdragen / vervreemden / aan andere ter beschikking stellen etc. Overgang van de software op een computer of het verhogen van het maximum aantal toegestane gebruikers en/of netwerk is slechts toegestaan na voorafgaande machtiging tot betaling van de daarvoor geldende meerprijs als voorkomend op de dan geldende prijslijst van ons. Een update vervangt een eerdere versie of weergave van de software; na ontvangst van de update dient de eerdere software en de drager ervan - het medium - geretourneerd te worden tenzij wij hebben aangegeven dat het vernietigd dient te worden. Gebruik van de eerdere update is alsdan niet meer toegestaan, op straffe van een boete van § 500.000,-- per overtreding van dit artikel, onverlet het recht op volledige schadevergoeding. Het gebruiksrecht is strikt persoons/bedrijfsgebonden aan de wederpartij, die het op geen enkele wijze mag ter beschikking stellen aan de anderen. De wederpartij heeft de bevoegdheid recht te verkrijgen tegen de daarvoor geldende tarieven op updates, technische ondersteuning en opleiding. De gebruikersovereenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de software of een kopie ervan aan een ander wordt ter beschikking gesteld of gegeven, onder welke titel en welke benaming dan ook en voorts dat wederpartij zich niet houdt aan een of meer bepalingen als opgenomen in de gebruiksovereenkomst. De wederpartij verwerft het recht van gebruik van de software, documentatie en het medium waarop de software is vastgelegd. De eigendom van het owerprechtelijk beschermde - produkt, de documentatie en het medium blijft aan ons. De gebruiker dient de software in tact te laten mag daarin geen wijzigen aanbrengen hoe ook genaamd en mag het produkt slechts gebruiken op de door hem / haar zelf gebezigde apparatuur, zoals aangegeven bij de verwerving van het gebruikersrecht. Kopieen mogen slechts voor intern back-up gebruik worden gemaakt, op de manier als aangegeven in de documentatie. Dit artikel is eveneens van toepassing op alle door ons geexploiteerde software die niet door ons is ontwikkeld. Deze bepaling wil geen toepassingsgebieden sluiten.

Artikel 7. Support
Indien voor de software een supportovereenkomst is afgesloten, heeft de wederpartij conform het bepaalde in die overeenkomst recht op up-dates en up-grate faciliteiten van de geldende versies van aan opdrachtgever in het kader van een licentie / gebruikersovereenkomst ter gebruike gestelde software.

Artikel 8. Informatiedragers
Onder informatiedragers worden verstaan produktiemiddelen in de meest ruime zin, waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd. Alle in onze opdracht voor de vervaardiging van een bepaald boek- of drukwerk gemaakte informatiedragers blijven ons eigendom, ook als zij aan afnemer in rekening gebracht zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de afnemer geen afgifte van deze informatiedragers vorderen. Reproduktie van informatiedragers, als ook reproduktie van met behulp van deze informatiedragers vervaardigde goederen is niet toegestaan, tenzij wij daartoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

Artikel 9. Reclame
Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen en/of programmatuur grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan terstond schriftelijk te reageren onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Zodra een termijn van 8 dagen na levering is verstreken, wordt wederpartij geacht met de levering in te stemmen, tenzij de gebreken redelijkerwijs eerst kunnen worden geconstateerd na 8 dagen. Ook dan dient terstond na de ontdekking schriftelijk te worden gereageerd onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Onze prestatie geldt in elk geval als deugdelijk wanneer wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, met inachtneming van lid 1 van dit artikel. Onze wederpartij dient ons in staat te stellen de door hem gemelde gebreken te (doen) controleren. Stelt hij ons daartoe niet in staat dan wordt de reclame ongegrond bevonden. Indien sprake is van werkelijke en reele gebreken dienen wij de gebreken te verhelpen naar onze keus hetzij door herstel, hetzij door vervanging, binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen cq dienen wij de door wederpartij geleden schade te vergoeden conform het in het volgende artikel bepaalde. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. In geval van terugzending door de wederpartij blijft deze voor rekening en risico van de wederpartij, totdat de retourzending door ons is ontvangen. Door ons samengestelde software zoals Astroscoop (alle versies) kan NOOIT worden geretourneerd. Voor gebreken in onze facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na dagtekening. Nadien wordt wederpartij geacht met het gefactureerde in te stemmen.

Artikel 10. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur. Is niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaald, dan is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat wederpartij in verzuim is een rente te berekenen van 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand. Bovendien zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten, gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen van wederpartij in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van § 250,00 Bovenstaande geldt onverminderd ons recht op vergoeding van alle overige kosten, schaden en interessen. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bijvoorbeeld bij deelleveringen, dient voldoening eveneens te geschieden conform het vorenstaande. De door wederpartij gedane betaling strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op verrekening en/of opschorting, anders dan wederpartij volgens de wet toekomt.

Artikel 11. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud
Indien daartoe aanleiding bestaat - als omstandigheden waarvoor bij wijze van voorbeeld worden genoemd: niet betaling van openstaande facturen, staking van betaling, gerede twijfel omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van de uit hoofde van een overeenkomst op deze rustende verplichtingen - zijn wij bevoegd van wederpartij te verlangen dat deze: terstond alle verschenen en te verschijnen verplichtingen voldoet; zekerheid stelt of doet stellen ten behoeve van ons voor alle verschenen of te verschijnen verplichtingen. Indien zekerheidsstelling niet wordt verstrekt door wederpartij zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst aan onze zijde met onmiddellijke ingang op te schorten. Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn na de opschorting voldoet aan de op hem rustende verplichting tot zekerheidsstelling, zijn wij gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, alsmede tot het vorderen van vergoeding van de volledige door ons geleden schadewegens de toerekenbare tekortkoming van de wederpartij. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de koper/wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoop-overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen aan ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden verleent de partij als nu vooralsdan machtiging om namens hem / haar de pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen te vestigen, anders dan de in artikel 3:92 BW opgenoemde, die wij dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mochten hebben. Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door wederpartij aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen tegen wederpartij. Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Het is wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

Artikel 12. Ontbinding
Een overeenkomst kan uitsluitend worden beeindigd hetzij door een rechterlijk vonnis, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring gericht bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij, zulks uitsluitend vanwege het door die andere partij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de op die partij rustende plicht tot nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten. Indien wederpartij ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ons alsdan nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij voor de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden - voor zover zij dat niet reeds zijn/waren - op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Wij kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 de overeenkomst met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beeindigen, in de gevallen als bedoeld in artikel 7 en indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd. Wij zullen terzake deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Indien wederpartij een overeenkomst annuleert (tenzij wij nakoming vorderen) en/of weigert de zaken af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en al dan niet bewerkte grondstoffen tegen kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen en is hij bovendien en bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs. Wederpartij is verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden tengevolge van de annulering en/of weigering. Opschorting of beeindiging van de verdere uitvoering van de overeenkomst door ons omvat mede de bevoegdheid om ons zelf duidelijk in het bezit te stellen van al onze eigendommen en aan het feitelijk gebruik van de software dadelijk een eind te maken, door in bezitneming daarvan. De wederpartij is in dat geval gehouden terstond eventuele intern gemaakte kopieen ter vernietiging aan ons aan te bieden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van § 5.000,00 . In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, of voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van wederpartij. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist en/of onvolledige gegevens afkomstig van de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van de voor het project essentiele informatie; het verlies van gegevens. De wederpartij zorgt voor backup's van programma's en bestanden, respectievelijk kopieen van andere gegevens, die door de wederpartij aan ons ter beschikking worden gesteld, of waartoe ons toegang wordt gegeven bij de uitvoering van de overeenkomst; - gebrekkige installatie en/of onderhoud van het computersysteem of van de programmatuur; - onvoldoende medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst; - iedere tekortkoming van de wederpartij bij de naleving van zijn verplichting. Hoewel de software getest is en de documentatie gecontroleerd is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, terzake van (on-)geschiktheid en (niet-)geeigendheid voor enig bijzonder en/of specifiek doel en storingen in, van en met betrekking tot de software en de documentatie. Wij kunnen niet garanderen dat er geen sprake is of kan zijn van verschil tussen produkt en documentatie. Wij garanderen evenmin dat zich bij gebruik van de software geen gebreken en/of fouten kunnen voordoen. Het vorenstaande geldt in volle omvang voorzover rechtens niet anders geldt. In geval van een onrechtmatige daad onzerzijds of van onze ondergeschikten zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die onze verzekering doet. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wederpartij verleent te dien aanzien volledige vrijwaring aan ons. Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen uit overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk in rechte komt vast te staan dat dor ons geen inbreuk op rechten wordt gemaakt. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende ondergeschikten. Indien wij door een derde worden aangesproken voor schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn dient wederpartij ons te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin te dragen overeenkomstig de Wet.

Artikel 14. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan ons niet zijn toe te rekenen. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt: transportmoeilijkheden, brand, diefstal of zonder braak, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen, onverwacht sluitingen bij leveranciers ook indien deze samenhangen met bekende feestdagen, belemmeringen veroorzaakt door relletjes, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van wederpartij. Ook andere vormen van overmacht dienen hieronder te worden gerekend.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook wanneer slechts een partij meent dat sprake is van een geschil, zullen worden geslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens die geschillen, waarin de kantonrechter bevoegd is; wat deze laatste geschillen betreft gelden de wettelijke competentieregels ter zake. Indien de wederpartij een consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden
Wij behouden ons voor zover het ons rechtens is toegestaan het recht voor onze voorwaarden te veranderen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen ons en wederpartij van kracht zullen zijn met ingang van veertien dagen nadat deze aan wederpartij bekend gesteld zullen zijn, zonder dat deze tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen partijen geprotesteerd zal hebben. Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccordeerd door wederpartij. In geval van protest tegen de gewijzigde voorwaarden heeft wederpartij de bevoegdheid om reeds gegeven (nog niet uitgevoerde) opdrachten te annuleren binnen genoemde termijn van veertien dagen, tenzij wij verklaren - binnen veertien dagen na ontvangst van bedoeld protest - bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van de voorheen geldende voorwaarden. Indien wederpartij gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zullen wij tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is wederpartij slechts gehouden tot voldoening van die goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.

Millennium disclaimer m.b.t. door ons ontwikkelde software
De ontwikkelaar van de software is ermee bekend dat de software in eerste instantie en op zichzelf in principe vrijwel volledig millenium-bestendig zal blijken te zijn. Vooralsnog durft de exploitant, in deze Uitgeverij Schors V.O.F., geen totale garantie te geven aangezien een en ander onder andere afhankelijk zal blijken te zijn van de apparatuur waarop of waardoor de betreffende software wordt geinstalleerd, van overige programmatuur ontwikkeld door derden en van de infrastructuur en/of gegevens van buiten het product zelf. Uitgeverij Schors V.O.F. is voor de mogelijke negatieve en/of schadelijke gevolgen daarvan niet aansprakelijk. Hierdoor kan een totale millennium-garantie niet worden gegeven en kan de (toekomstige) gebruiker er dus vanuit gaan dat alhoewel wij millennium- bestendigheid nastreven onze software mogelijk niet millennium-bestendig is. Voor alle duidelijkheid wijzen wij onder de hierna genoemde punten 1 t/m 3 wat onder millennium-bestendigheid wordt verstaan:

 1. de datum die door het product als actuele datum wordt herkend zal, voor zover gelegen tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000, geen onderbrekingen in functioneren van het product tot gevolg hebben,
 2. het product zal zonder wijziging in de functionaliteit datums van voor, tijdens en na het jaar 2000, voor zover gelegen tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000, kunnen accepteren, opslaan en verwerken,
 3. datumelementen in het product, de daarvan deel uitmakende interfaces en de daarin opgeslagen gegevens zullen een ondubbelzinnige eeuwaanduiding bevatten, en het product herkent het jaar 2000 als schrikkeljaar.


Privacy- en cookieverklaring conform de†
†Algemene Verordening GegevensbeschermingVia de webwinkel van Uitgeverij Schors worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij deze verwerking volgen wij de eisen die de privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Dat houdt in dat:

 • wordt vermeld waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat kunt u lezen in deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u wordt gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • dat uw recht wordt gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Uitgeverij Schors is de verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uitgeverij Schors is niet aansprakelijk indien door u abusievelijk onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven via onze website.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • vast of mobiel telefoonnummer
 • factuuradres
 • emailadres
 • website (indien van toepassing)
 • KVK-nummer (indien van toepassing)
 • (intracommunautair) btw-nummer (indien van toepassing)
 • bestelgeschiedenis


Wat is het doel van de registratie van voornoemde persoonlijke gegevens door Uitgeverij Schors
Uitgeverij Schors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • om uw persoonlijke account te creŽren en te beheren
 • om onze diensten te verlenen en te factureren
 • om uw bestellingen en retourzendingen af te handelen
 • contact op nemen in geval van problemen met de bezorging van uw artikelen
 • om eventueel promotie-informatie zoals nieuwsbrieven te versturen
 • om uw identiteit te verifiŽren en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen


Registreren
Na acceptatie van de registratie bewaren wij onder meer via het aan u toegekende debiteurnummer de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u hieronder bij 'Verstrekking aan derden'.

Promotie en Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, via e-mail ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. U bepaalt zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geÔnteresseerden kunnen informeren over onze producten en/of diensten. Deze nieuwsbrief wordt niet automatisch na registratie aan u toegezonden. U kunt zich ten alle tijden aan- of afmelden door ons daarvan op de hoogte stellen via het contactformulier. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen. Met deze partners hebben wij verwerkersovereenkomsten afgestemd om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Cookies
Door onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden mogelijk cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Uitgeverij Schors beter te laten functioneren en het bezoek aan onze website te volgen, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Deze data worden alleen samengevoegd getoond en gebruikt en kunnen niet door ons worden herleid tot een pc of individu.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, kan er een mededeling worden getoond waarin wordt gemeld dat wij cookies gebruiken. Op het moment dat u geen toestemming verleend voor het gebruik van cookies, mogen en zullen wij die data niet gebruiken. Het staat u vrij om het plaatsen van cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat onze website daarna mogelijk niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van applicaties en cookies overeenkomstig onze privacy- en cookieverklaring. Wij hebben echter geen controle op wat de aanbieders van deze applicaties met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun websites.

Beveiliging
Wij hebben zorgvuldige maatregelen genomen om ons systeem te beveiligen. Onder andere om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Indien een onlineaccount drie jaar niet gebruikt is, zullen wij deze verwijderen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in en het eventueel wijzigen van uw persoonsgegevens of verwijdering ervan, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via onderstaande gegevens.

Uitgeverij Schors, Rozengracht 15-D, 1017 LT Amsterdam (NL)
Telefoon: +31206382505
E-mail: info@schors.nl

Ook kunt u een verzoek indienen om een overzicht op te vragen van de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de relevante cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Menu openen
€ 0,00
 
0